امامی هستیم که تنها با حضور مأموم نماز اول وقت خوانده ایم

امام آن است که به فرادا نماز اول وقت بخوانددرد نوشت:

خنده است بر نمازخوانی ما!


رسول الله (ص): هر کس چه مرد باشد و چه زن، نمازش را سبک بشمارد، خداوند او را به پانزده مصیبت گرفتار مى نماید: شش چیز در دار دنیا، و سه چیز هنگام مرگ و سه چیز در قبرش و سه چیز در  قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

امّا مصیبت هایى که در دار دنیا بدان مبتلا مى گردد:

نخست اینکه: خداوند، خیر و برکت را از عمر او برمى دارد.
دوّم اینکه: خداوند، خیر و برکت را از روزى اش برمى دارد.
سوّم اینکه: خداوند - عزّوجلّ - نشانه صالحان را از چهره او محو مى فرماید.
چهارم اینکه: در برابر اعمالى که انجام داده اجر و پاداش به او داده نمى شود.
پنجم اینکه: دعاى او به سوى آسمان بالا نمى رود و مستجاب نمى گردد.
ششم اینکه : هیچ بهره اى در دعاى بندگان شایسته خدا نداشته و مشمول دعاى آنان نخواهد بود.