حـبـیـبـــا
ز بـرای تـو، به خـویشتن جـام بـلا خـریده ام
آن دم که به آرزو تـو را خــواستـه ام

به آرزو تو را خواسته ام

پی نوشت :

آنگه که آرزویم شدی!
ز برای وصل تو جامی گرفتم، تا شوم ز اهل درد و لبالب کنم آن را ز بلا!
و این است امیدم که پلی شوی، پر ز امید، در مسیر وصال خیر الواسع و لقای او...


و سرانجام روزیمان دهند نزد رب... «عند ربهم یرزقون»