• چـه شایسته است، کـه اوج عبودیتت را با غلتیـدن در خـــون خـــود متجلـی نمـایی...
  • آری زیباسـت شهـادتـــــ

شهید حق وردیان


طرح نوشت : زیباترین نقشی که این چشم را یارای دیدن بود!

  • توضیح نوشت : تصویر بالا متعلق به شهید داود حق وردیان می باشد. +