در بـی آشیـانـگی دنیــایـم، از فرطـ پـرزدن، شکستــه بـالــم!