آفتاب آمده است،

دو رکعت نماز قضا می خوانم قربة الی الله...

بپذیر...


پی نوشت:

گاهی در زندگی نمازمان قضا می شود، گاهی در جایی کم می گذاریم، در رفاقت، در محبت، در عشق و... مهم این است که یاد بگیریم گذشته را باید جبران کرد.

جبران اشتباهات و کم کاری ها رمز رستگاری ماست.