تو چه کرده ای که ذره ذره محبتم ز هوای حبیب.
و قطره قطره رحمتت شده پهنای صورتم!

باران رحمت

پی نوشت :

قطره قطره رحمتت شده پهنای صورتم، اشاره به این داره که رحمت خدا به صورت کامل شامل حالم شده!