در حضـورم ابهامیسـت...
مـادامی که بـود و نبـودم کنار توسـت.

در حضورم ابهامیست