روزه روز به روز روزیمان را رونق می بخشد،

مبادا رزقمان از روزه باشد و روزه نباشیم!

زولبیا

پی نوشت:

اشاره به کسبه در ماه پر رزق رمضان