این سبد کالا تک و پهلوی آدم را به حرف می آورد!

نمی دانم آیا اینکه بیاییم و قدری کالا را به رسم هدیه (بخوانید صدقه) به مردم بدهیم تحولی در اقتصاد ایجاد می کند؟ آیا مردم ما گیر این چند قلم اجناس بودند؟
آیا به جای این هزینه کردها بهتر نبود که چنین ارزی وارد اقتصاد کشور شود و در مسیر پایین آمدن نرخ ها و بالا رفتن قدرت خرید مردم قرار بگیرد؟
فکر می کنم علاوه بر یارانه نقدی که یک کمک خرج برای مردم به حساب می آید، اصلی ترین مسئله بالا بردن قدرت خرید اقشار مختلف جامعه می باشد، و این کار جز با پایین آوردن نرخ اجناس صورت نمی پذیرد.پی نوشت:

کم ترین خوبی سیستم پرداخت یارانه نقدی این است که اقشار مختلف جامعه با حفظ کرامت انسانی خود این کمک مالی را دریافت می کنند و همچنین در این مسیر کلیه اقشار مختلف با ابزار و وسایل روزی چون اینترنت و عابربانک آشنا شدند.

سبد کالا زنده کننده خاطرات دهه 60 بود!