حس جالبیست وقتی مهربانی از میان زلف سیاهت، یک تار سفید کشف می کند و بی درنگ آن را برایت می چیند!

و تو حیرت زده ز این کشف و این استخراج!

به اولین تار موی سفید خود در میان کف دستت خیره می شوی،

و می گویی: آه ای جوانی...

زلف سفید