همه ی انسان ها اگر در مقطعی از زندگی به موفقیت دست پیدا کنند، رمز موفقیت خود را در همراهی و تشویق کسی می دانند.

اصولا انسان هایی که مشوق اشخاص هستند نقش سرنوشت سازی در زندگی دیگران ایفا می کنند.

بیایید آن "کس مشوق" ما باشیم.

    مشوق ها همیشه محبوب ترند.
    تشویق
    پی نوشت:

    مشوق ها باید بصیرتر باشند، همیشه تشویق جایز نیست.