گفتمان من، گفتمان اسلام ناب، گفتمان انقلاب اسلامی، راه مقاومت و سعادت
رأی من گفتمان من
گفتمان من رأی من
گفتمان ولایت، گفتمان انقلاب اسلامی، رأی من ولایت
رأی من نامزد اصلح گفتمان انقلاب اسلامی
رأی من، سیاست مدار انقلابی
رأی من سعید جلیلی
//bayanbox.ir/id/7792191461456687112?view
پی نوشت:
من و تـو مــا می شویم، گفتمان ما گفتمان انقلاب اسلامی