حواسم را هر جا که پرت می کنم
باز هم کنار تو می افتد!
حواس پرت
نویسنده: همسرم