اردوی جهادی

پی نوشت :

اردوهای جهادی در عین حال که جهادی اصغر است، فرصت بسیار خوبی برای جهاد اکبر خواهد بود برای آن هایی که قدر بدانند.

ان شاءالله که قدر بدونیم.