در وادی سـوء تفـاهمـات
عاجـز ز درک حسن نیّـات


سوء تفاهمات

پی نوشت : در سـوء تفاهمـات خـود غرقیـم و عاجـز ز درک حسن نیّـات.

افسوس نوشت : در ایـن دنیـای بـی حسن نیّت!، غرق سـوء تفاهمیـم.


امام على علیه‏ السلام :

عَوِّدْ نَفْسَکَ حُسْنَ النِّیَّةِ وَ جَمیلَ الْمَقْصَدِ، تُدْرِکْ فى مَباغیکَ النَّجاحَ؛

خودت را به داشتن نیّت خوب و مقصد زیبا عادت ده، تا در خواسته ‏هایت موفق شوى.

غررالحکم، ح 6236