باید دین را کامل کرد!

پی نوشت :

گفتمش;

برای دینم اراده می کنم!
و محب محبوبی می شوم.
و انتخاب می کنم، عاقلانه.
از خدا می خواهمش، و برای خدا...
برای دینم قدم می گذارم.
به دست می آورمش، با توکل به او.
و برای دینم زندگی می کنم «صبغة الله».
تا برای دینم کشته شوم «قتلوا فی سبیل الله».
و روزیمان دهند نزد او... «عند ربهم یرزقون»

باید دین را کامل کرد!