چقدر سوت و کور شده وصـف حالـم!


چه بی موج و بی تلاطـم شده این دل دریـــا!


پی نوشت : نکند، این آرامش قبل طوفـان است؟