ای روح!
غمخوار این جسم مباش، که آسودگی آن، تو را به تباهی می کشاند!


ای روح