طرح نوشت : ...!
پی نوشت : می نویسم تا بماند و بدانند...، تا بمانم به آرمانم!
شعارنوشت : مدام تکرار کن « وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ » ای مجاهد...
غم نوشت : دلم به حال خودم می گرید زاینکه هوای اشک دارم، اما مجالی نیست، روضه خوانی نیست...!
دلم به حال شما می گرید ای بس نشینان کنج بی... بی... بی آمرغ!!

لغت نوشت :
بی آمرغ
  • بی قدر . بی ارزش . بی ارج . بی بها . بی فائده .