کاش اسیر سکون نشوم! 

افسوس نوشت : ای کاش، کسی همراه بود...!

گله نوشت : ان شاءا... ان شاءا... گفتنمان بس راحت است، اما همت کردنمان بس دشوار.
بغض نوشت : ای بس نشینان، همت لازم است.